Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Uitnodiging

Op 15 juni 2014 is er bij bisschoppelijk decreet een parochieverband ontstaan van de RK. Parochie Amstelland en de H. Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel.

Op 7 september 2014 zullen de Parochiebesturen en het Pastorale Team van dit parochieverband aan de geloofsgemeenschappen worden gepresenteerd. Diaken drs E.L.M. Brussee zal als nieuw lid in het team van pastores worden opgenomen.
Dit zal gebeuren in een feestelijke Eucharistieviering
om 10.00 uur in de Urbanuskerk,
Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel.

Na de viering is er gelegenheid tot nadere kennismaking en om pastor Eugène Brussee en zijn gezin welkom te heten.

Namens het parochieverband nodig ik u graag uit voor deze Eucharistieviering en de aansluitende receptie.

Pater T.F. Buitendijk OCarm,
Pastoor RK. Parochie Amstelland
Pastoor H. Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel


Aan de Parochianen van het parochieverband van de RK Parochie Amstelland en van de St. Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel.

Op zondag 15 juni 2014 is in alle kerken een brief voor gelezen van Mgr Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem - Amsterdam over de eenwording van vijf parochies in RK Amstelland en de samenwerking met de Urbanusparochie Ouderkerk. In deze brief spreekt de bisschop over het soms moeizame proces om elkaar te leren kennen, om elkaar te willen verstaan en om daadwerkelijk naar elkaar toe te groeien. Naast het gemeenschappelijke wat alle geloofsgemeenschappen hebben, heeft iedere gemeenschap zijn eigenheid. Deze verscheidenheid in eigenheid kunnen we zien als verrijking. Daartoe is kennisname van elkaar en vertrouwen in elkaar nodig.

De beide parochies worden bestuurd door één bestuur, bestaande uit

In dit parochieverband zal één pastoraal team werkzaam zijn met vijf leden. Pater Tom Buitendijk OCarm is benoemd tot pastoor van beide parochies. Pater Ambro Bakker is waarnemend pastoor. Paul Koopman is diaken en Jaap van der Meij pastoraal werker. In september zal diaken Eugène Brussee het pastorale team komen versterken.

Ook al staan we voor een nieuwe toekomst, de band met het verleden blijft bewaard in de namen van de geloofsgemeenschappen, die naar de kerken worden genoemd. In zijn brief merkt Mgr Hendriks op dat niemand de toekomst van de kerk kan voorspellen. Er is veel onzekerheid. Juist daarom is samenwerking geboden en juist daarom is het goed dat parochianen alle andere geloofsgemeenschappen leren kennen.

Op 7 september zal diaken Eugène Brussee gepresenteerd worden als jongste lid van het pastoraal team. Veel van de parochianen hebben vast de majestueuze St. Urbanuskerk in Ouderkerk nog nooit van binnen gezien. Ga eens kijken en probeer iets van de sfeer van deze gemeenschap te proeven. Datzelfde geldt voor andere kerken. Laat u inspireren in de De Goede Herderkerk. Kom eens luisteren naar een van de vijf koren van de Augustinuskerk. Blijf na de Mis in de Titus Brandsmakerk eens gezellig koffie drinken. Bezoek de kerk van de Heilige Geest. Wij bidden vaak om zijn komst. Laten we dan ook eens zijn kerk bezoeken.

De eenwording en samenwerking zijn in de kerkgeschiedenis van RK Amstelland een zeer belangrijke stap. Deze stap is meer dan de afsluiting van het verleden van 'de eigen parochie'. Deze stap is de verlevendiging van de eigen geloofsgemeenschap door samenwerking met andere gemeenschappen.

Heel veel mensen hebben in het traject, dat naar dit parochieverband leidde, hun medewerking verleend. Twee namen willen we apart noemen: de heer Peter Verstraten, die als voorzitter van de regionale samenwerking veel werk verzet heeft. Met hem de heer Harry Lammers, die als vicevoorzitter van de toenmalige Annakerk, zijn kundigheid en ervaring in dienst heeft gesteld van RK Amstelland. Naast deze twee personen hebben vele anderen zich in gezet om de samenwerking gestalte te geven.

“In de kerk gaan de meeste conflicten niet over God, maar over wie het voor het zeggen heeft”. Kerk is mensenwerk! De kerk als gemeenschap is echter ook een gave van God aan ons mensen. Waar het in de kerk over moet gaan, is het verhaal hoe God met mensen omgaat en hoe mensen trachten Gods goedheid een gezicht te geven. Het gaat om de verkondiging en de beleving van de Blijde Boodschap vandaag. Paus Franciscus roept ons op de vreugde van het evangelie uit te dragen. De kerk mag en moet een aantrekkelijke gemeenschap zijn, waar mensen zich thuis kunnen voelen. Je voelt je thuis, waar mensen jou je plek gunnen, waar je welkom bent. Iedere geloofsgemeenschap moet die openheid naar alle parochianen toe bieden. Alle parochianen mogen zich welkom voelen in de vijf kerken van ons parochieverband.

Mensen hebben beelden van een gemeenschap, van een pastor, van een koor, van een gebouw. Soms zijn die beelden ook vooroordelen. In plaats van over elkaars geloofsgemeenschap te praten, kunnen we elkaar liever ontmoeten in een geloofsgemeenschap die we nog niet hebben leren kennen. Door elkaar een hartelijk welkom te bieden, leren we elkaar vertrouwen. Waar mensen elkaar vertrouwen, kan er samenwerking groeien. Waar samenwerking groeit, heeft het katholiek leven toekomst.

Waar leven is, kan het geloof bloeien en groeien. “Het Rijk Gods is midden onder U”, zegt Jezus ons. Wij kunnen samen in RK Amstelland laten zien dat dat waar is. Mgr Hendriks eindigde zijn brief met de woorden: “In verbondenheid met elkaar en de grote Kerkgemeenschap kunnen we blijvende vruchten voortbrengen, als Gods zegen erop rust”. Gods zegen hebben we in de toekomst nodig. Laten we daar met alle parochianen om bidden.

Uw pastores
van RK Parochie Amstelland

Een link naar het decreet van de bisschop waarin de oprichting van de nieuweparochie wordt afgekondigd.