Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Als je er bent, dan ben je er nog niet!

Start van onze nieuwe r.-k. parochie Amstelland

Zondagmiddag 21 september jl. kwamen bestuurders, oud-bestuurders, pastores en emeritipastores bijeen voor de start van de r.-k. parochie Amstelland. De nieuwe parochie werd op 15 juni 2014 door Mgr. Punt opgericht en kwam tot stand door een fusie van de parochies Urbanus Bovenkerk, Urbanus Ouderkerk, H. Geest, Augustinus en Goede Herder. Deze vijf 'oude' parochies vormen vanaf 15 juni 2014 samen één gemeenschap van vijf geloofsgemeenschappen, allen met een eigen locatieraad. Dit samengaan is overigens niets nieuws in katholiek Nederland. Overal worden grotere bestuurlijke en pastorale eenheden gecreëerd, niet uit weelde maar om beter om te gaan met de krimpende menskracht en het gebrek aan middelen. De pastoor van de nieuwe parochie, pater Tom Buitendijk O.Carm ., hield een toespraak met als titel Als je er bent, dan ben je er nog niet!. Deze titel geeft goed aan dat we aan het begin staan van een proces van samenwerking. Pater Buitendijk vergeleek onze situatie met het Bijbelse verhaal van Jozua, de opvolger van Mozes, die de stammen van Israël het beloofde land binnenvoert en die daarbij allerlei weerstanden moet overwinnen. Er zijn gelukkig niet alleen weerstanden, er zijn ook kansen en die moeten we samen zien te pakken. Vicevoorzitter Ad Verkleij schetste vervolgens de huidige stand van zaken en secretaris Hans ten Rouwelaar gaf een overzicht van de lange weg die de parochies in Amstelland tot de fusie hadden afgelegd.

Omdat met de fusie de Karmelparochie Titus Brandsma is opgehouden te bestaan, hield pater Jan Brouns OCarm, provinciaal van de Nederlandse Karmel, . een korte toespraak" Hij memoreerde de geschiedenis van de Karmel in Amstelland en sprak de wens uit dat de zalige Titus Brandsma ons allen tot inspiratie mag zijn op de in geslagen weg. Hij overhandigde een brandende kaars aan vicevoorzitter Ad Verkleij met de opdracht: 'Behoed de vlam, koester haar warmte; moge ze verwarmen wat verkild dreigt te geraken'. Symbool van een belangrijke pastorale notie.

Namens het bisdom bedankte hulpbisschop Mgr. Hendriks alle betrokkenen voor hun inzet om te komen tot de fusie. Er was gelegenheid om vragen te stellen en er werd bezorgdheid uitgesproken over de pastorale zorg. Moeten er, gezien het beperkte aantal pastores en de werkbelasting van onze ouderwordende emeriti, geen pastores bijkomen? Daar is geen gemakkelijk antwoord op. De personeelssituatie is in het hele bisdom niet goed, dus het blijft schipperen. Mgr. Hendriks begon zijn dankwoord met een postuum dankjewel aan de in augustus 2013 overleden Theo Tiemessen van de Urbanus Bovenkerk, die gezien zijn bestuurlijke kwaliteiten node wordt gemist. Daarna werden oud-bestuurders Harry Lammers en Peter Verstraten persoonlijk bedankt. Zij ontvingen een exemplaar van de apostolische exhortatie De vreugde van het evangelie, een brief van Paus Franciscus aan de Kerk. Ook alle andere aanwezigen ontvingen een exemplaar. De middag werd besloten met een informele ontmoeting en een goed verzorgd chinees buffet. Overigens zijn alle betrokkenen er van overtuigd dat we aan het begin staan van een lang proces van samenwerking. Er ligt geen masterplan of blauwdruk klaar voor onze tocht van vijf naar één. Pastores en parochianen hebben elkaar daarbij hard nodig. In deze overgangssituatie moeten we begrip opbrengen voor elkaar en elkaar de ruimte geven om samen te groeien naar eenheid.

Namens het bestuur van de r.-k. parochie Amstelland
Guido Smit

Aan de Parochianen van het parochieverband van de RK Parochie Amstelland en van de St. Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel.

Op zondag 15 juni 2014 is in alle kerken een brief voor gelezen van Mgr Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem - Amsterdam over de eenwording van vijf parochies in RK Amstelland en de samenwerking met de Urbanusparochie Ouderkerk. In deze brief spreekt de bisschop over het soms moeizame proces om elkaar te leren kennen, om elkaar te willen verstaan en om daadwerkelijk naar elkaar toe te groeien. Naast het gemeenschappelijke wat alle geloofsgemeenschappen hebben, heeft iedere gemeenschap zijn eigenheid. Deze verscheidenheid in eigenheid kunnen we zien als verrijking. Daartoe is kennisname van elkaar en vertrouwen in elkaar nodig.

De beide parochies worden bestuurd door één bestuur, bestaande uit

In dit parochieverband zal één pastoraal team werkzaam zijn met vijf leden. Pater Tom Buitendijk OCarm is benoemd tot pastoor van beide parochies. Pater Ambro Bakker is waarnemend pastoor. Paul Koopman is diaken en Jaap van der Meij pastoraal werker. In september zal diaken Eugène Brussee het pastorale team komen versterken.

Ook al staan we voor een nieuwe toekomst, de band met het verleden blijft bewaard in de namen van de geloofsgemeenschappen, die naar de kerken worden genoemd. In zijn brief merkt Mgr Hendriks op dat niemand de toekomst van de kerk kan voorspellen. Er is veel onzekerheid. Juist daarom is samenwerking geboden en juist daarom is het goed dat parochianen alle andere geloofsgemeenschappen leren kennen.

Op 7 september zal diaken Eugène Brussee gepresenteerd worden als jongste lid van het pastoraal team. Veel van de parochianen hebben vast de majestueuze St. Urbanuskerk in Ouderkerk nog nooit van binnen gezien. Ga eens kijken en probeer iets van de sfeer van deze gemeenschap te proeven. Datzelfde geldt voor andere kerken. Laat u inspireren in de De Goede Herderkerk. Kom eens luisteren naar een van de vijf koren van de Augustinuskerk. Blijf na de Mis in de Titus Brandsmakerk eens gezellig koffie drinken. Bezoek de kerk van de Heilige Geest. Wij bidden vaak om zijn komst. Laten we dan ook eens zijn kerk bezoeken.

De eenwording en samenwerking zijn in de kerkgeschiedenis van RK Amstelland een zeer belangrijke stap. Deze stap is meer dan de afsluiting van het verleden van 'de eigen parochie'. Deze stap is de verlevendiging van de eigen geloofsgemeenschap door samenwerking met andere gemeenschappen.

Heel veel mensen hebben in het traject, dat naar dit parochieverband leidde, hun medewerking verleend. Twee namen willen we apart noemen: de heer Peter Verstraten, die als voorzitter van de regionale samenwerking veel werk verzet heeft. Met hem de heer Harry Lammers, die als vicevoorzitter van de toenmalige Annakerk, zijn kundigheid en ervaring in dienst heeft gesteld van RK Amstelland. Naast deze twee personen hebben vele anderen zich in gezet om de samenwerking gestalte te geven.

“In de kerk gaan de meeste conflicten niet over God, maar over wie het voor het zeggen heeft”. Kerk is mensenwerk! De kerk als gemeenschap is echter ook een gave van God aan ons mensen. Waar het in de kerk over moet gaan, is het verhaal hoe God met mensen omgaat en hoe mensen trachten Gods goedheid een gezicht te geven. Het gaat om de verkondiging en de beleving van de Blijde Boodschap vandaag. Paus Franciscus roept ons op de vreugde van het evangelie uit te dragen. De kerk mag en moet een aantrekkelijke gemeenschap zijn, waar mensen zich thuis kunnen voelen. Je voelt je thuis, waar mensen jou je plek gunnen, waar je welkom bent. Iedere geloofsgemeenschap moet die openheid naar alle parochianen toe bieden. Alle parochianen mogen zich welkom voelen in de vijf kerken van ons parochieverband.

Mensen hebben beelden van een gemeenschap, van een pastor, van een koor, van een gebouw. Soms zijn die beelden ook vooroordelen. In plaats van over elkaars geloofsgemeenschap te praten, kunnen we elkaar liever ontmoeten in een geloofsgemeenschap die we nog niet hebben leren kennen. Door elkaar een hartelijk welkom te bieden, leren we elkaar vertrouwen. Waar mensen elkaar vertrouwen, kan er samenwerking groeien. Waar samenwerking groeit, heeft het katholiek leven toekomst.

Waar leven is, kan het geloof bloeien en groeien. “Het Rijk Gods is midden onder U”, zegt Jezus ons. Wij kunnen samen in RK Amstelland laten zien dat dat waar is. Mgr Hendriks eindigde zijn brief met de woorden: “In verbondenheid met elkaar en de grote Kerkgemeenschap kunnen we blijvende vruchten voortbrengen, als Gods zegen erop rust”. Gods zegen hebben we in de toekomst nodig. Laten we daar met alle parochianen om bidden.

Uw pastores
van RK Parochie Amstelland

Een link naar het decreet van de bisschop waarin de oprichting van de nieuweparochie wordt afgekondigd.