Adveniat regnum tuum;

Uw rijk kome;

Archief

Nieuwjaarstoepraken 2017

gehouden op 7 januari 2017 in de Augustinsukerk op de parochiesite RK-Amstelland:

Met Bisdom Haarlem-Amsterdam naar Nederlandse Bedevaart in Rome

Bedevaart naar Rome
foto: Leobard Hinfelaar

In navolging van de succesvolle Romereis in mei 2015 organiseert het bisdom van Haarlem-Amsterdam van 14 t/m 19 november nogmaals een bedevaartsreis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Nederlandse bedevaart naar Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag plaats. Vele katholieke organisaties zoals KBO, Katholiek Nieuwsblad en alle bisdommen zullen samen de eucharistie vieren in de Sint Pieterskerk. Na de viering zal Paus Franciscus persoonlijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Het belooft een unieke ervaring te worden waar iedereen zich welkom mag voelen: parochianen en pastores uit ons bisdom, bisschoppen en curie, samen op reis in verbondenheid en geloof.

Ook maakt u deze week een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore en de St. Paulus-buiten-de-Muren, en andere bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van Rome. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Italiaanse hoofdstad.
De pelgrimsgroep van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieterskerk, bijzondere archeologische opgravingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt.

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). De reis wordt begeleid door gidsen en reisleiders, die goed bekend zijn met Rome.
U kunt zich tot 1 september a.s. aanmelden (daarna is deelname afhankelijk van beschikbare vliegtuigstoelen en hotelkamers). Deelname aan de reis bedraagt € 839,00 (toeslag eenpersoonskamer: € 150,00).

Meer informatie of voor aanmelding voor deelname:

foto's uit de oude doos

Bij deze huwelijkssluiting zie je hoe de communiebank het priesterkoor afsloot en er een zijkapel in gebruik was naast het priesterkoor.

uit de oude doos uit de oude doos

Link naar foto's 50 jarig priesterfeest patooor Klawer

Pools tienerkoor Turliki

luistert Eucharistieviering op 14 december 2014

Turliki Turliki Turliki Turliki

jubilarissen Augustinusfeest 2014

en een foto van de priester van de Eritrische Gemeenschap

Priester Eritreese Gemeenschap Jan Sellmeijer en Gerard KremersGerard Kremers Gerard Kremers

Jan Sellmeijer en Gerard Kremers ieder 25 jaar, frans Ariëns 75 jaar


Als je er bent, dan ben je er nog niet!

Start van onze nieuwe r.-k. parochie Amstelland

Zondagmiddag 21 september jl. kwamen bestuurders, oud-bestuurders, pastores en emeritipastores bijeen voor de start van de r.-k. parochie Amstelland. De nieuwe parochie werd op 15 juni 2014 door Mgr. Punt opgericht en kwam tot stand door een fusie van de parochies Urbanus Bovenkerk, Urbanus Ouderkerk, H. Geest, Augustinus en Goede Herder. Deze vijf 'oude' parochies vormen vanaf 15 juni 2014 samen één gemeenschap van vijf geloofsgemeenschappen, allen met een eigen locatieraad. Dit samengaan is overigens niets nieuws in katholiek Nederland. Overal worden grotere bestuurlijke en pastorale eenheden gecreëerd, niet uit weelde maar om beter om te gaan met de krimpende menskracht en het gebrek aan middelen. De pastoor van de nieuwe parochie, pater Tom Buitendijk O.Carm ., hield een toespraak met als titel Als je er bent, dan ben je er nog niet!. Deze titel geeft goed aan dat we aan het begin staan van een proces van samenwerking. Pater Buitendijk vergeleek onze situatie met het Bijbelse verhaal van Jozua, de opvolger van Mozes, die de stammen van Israël het beloofde land binnenvoert en die daarbij allerlei weerstanden moet overwinnen. Er zijn gelukkig niet alleen weerstanden, er zijn ook kansen en die moeten we samen zien te pakken. Vicevoorzitter Ad Verkleij schetste vervolgens de huidige stand van zaken en secretaris Hans ten Rouwelaar gaf een overzicht van de lange weg die de parochies in Amstelland tot de fusie hadden afgelegd.

Omdat met de fusie de Karmelparochie Titus Brandsma is opgehouden te bestaan, hield pater Jan Brouns OCarm, provinciaal van de Nederlandse Karmel, . een korte toespraak" Hij memoreerde de geschiedenis van de Karmel in Amstelland en sprak de wens uit dat de zalige Titus Brandsma ons allen tot inspiratie mag zijn op de in geslagen weg. Hij overhandigde een brandende kaars aan vicevoorzitter Ad Verkleij met de opdracht: 'Behoed de vlam, koester haar warmte; moge ze verwarmen wat verkild dreigt te geraken'. Symbool van een belangrijke pastorale notie.

Namens het bisdom bedankte hulpbisschop Mgr. Hendriks alle betrokkenen voor hun inzet om te komen tot de fusie. Er was gelegenheid om vragen te stellen en er werd bezorgdheid uitgesproken over de pastorale zorg. Moeten er, gezien het beperkte aantal pastores en de werkbelasting van onze ouderwordende emeriti, geen pastores bijkomen? Daar is geen gemakkelijk antwoord op. De personeelssituatie is in het hele bisdom niet goed, dus het blijft schipperen. Mgr. Hendriks begon zijn dankwoord met een postuum dankjewel aan de in augustus 2013 overleden Theo Tiemessen van de Urbanus Bovenkerk, die gezien zijn bestuurlijke kwaliteiten node wordt gemist. Daarna werden oud-bestuurders Harry Lammers en Peter Verstraten persoonlijk bedankt. Zij ontvingen een exemplaar van de apostolische exhortatie De vreugde van het evangelie, een brief van Paus Franciscus aan de Kerk. Ook alle andere aanwezigen ontvingen een exemplaar. De middag werd besloten met een informele ontmoeting en een goed verzorgd chinees buffet. Overigens zijn alle betrokkenen er van overtuigd dat we aan het begin staan van een lang proces van samenwerking. Er ligt geen masterplan of blauwdruk klaar voor onze tocht van vijf naar één. Pastores en parochianen hebben elkaar daarbij hard nodig. In deze overgangssituatie moeten we begrip opbrengen voor elkaar en elkaar de ruimte geven om samen te groeien naar eenheid.

Namens het bestuur van de r.-k. parochie Amstelland
Guido Smit

Aan de Parochianen van het parochieverband van de RK Parochie Amstelland en van de St. Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel.

Op zondag 15 juni 2014 is in alle kerken een brief voor gelezen van Mgr Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem - Amsterdam over de eenwording van vijf parochies in RK Amstelland en de samenwerking met de Urbanusparochie Ouderkerk. In deze brief spreekt de bisschop over het soms moeizame proces om elkaar te leren kennen, om elkaar te willen verstaan en om daadwerkelijk naar elkaar toe te groeien. Naast het gemeenschappelijke wat alle geloofsgemeenschappen hebben, heeft iedere gemeenschap zijn eigenheid. Deze verscheidenheid in eigenheid kunnen we zien als verrijking. Daartoe is kennisname van elkaar en vertrouwen in elkaar nodig.

De beide parochies worden bestuurd door één bestuur, bestaande uit

In dit parochieverband zal één pastoraal team werkzaam zijn met vijf leden. Pater Tom Buitendijk OCarm is benoemd tot pastoor van beide parochies. Pater Ambro Bakker is waarnemend pastoor. Paul Koopman is diaken en Jaap van der Meij pastoraal werker. In september zal diaken Eugène Brussee het pastorale team komen versterken.

Ook al staan we voor een nieuwe toekomst, de band met het verleden blijft bewaard in de namen van de geloofsgemeenschappen, die naar de kerken worden genoemd. In zijn brief merkt Mgr Hendriks op dat niemand de toekomst van de kerk kan voorspellen. Er is veel onzekerheid. Juist daarom is samenwerking geboden en juist daarom is het goed dat parochianen alle andere geloofsgemeenschappen leren kennen.

Op 7 september zal diaken Eugène Brussee gepresenteerd worden als jongste lid van het pastoraal team. Veel van de parochianen hebben vast de majestueuze St. Urbanuskerk in Ouderkerk nog nooit van binnen gezien. Ga eens kijken en probeer iets van de sfeer van deze gemeenschap te proeven. Datzelfde geldt voor andere kerken. Laat u inspireren in de De Goede Herderkerk. Kom eens luisteren naar een van de vijf koren van de Augustinuskerk. Blijf na de Mis in de Titus Brandsmakerk eens gezellig koffie drinken. Bezoek de kerk van de Heilige Geest. Wij bidden vaak om zijn komst. Laten we dan ook eens zijn kerk bezoeken.

De eenwording en samenwerking zijn in de kerkgeschiedenis van RK Amstelland een zeer belangrijke stap. Deze stap is meer dan de afsluiting van het verleden van 'de eigen parochie'. Deze stap is de verlevendiging van de eigen geloofsgemeenschap door samenwerking met andere gemeenschappen.

Heel veel mensen hebben in het traject, dat naar dit parochieverband leidde, hun medewerking verleend. Twee namen willen we apart noemen: de heer Peter Verstraten, die als voorzitter van de regionale samenwerking veel werk verzet heeft. Met hem de heer Harry Lammers, die als vicevoorzitter van de toenmalige Annakerk, zijn kundigheid en ervaring in dienst heeft gesteld van RK Amstelland. Naast deze twee personen hebben vele anderen zich in gezet om de samenwerking gestalte te geven.

“In de kerk gaan de meeste conflicten niet over God, maar over wie het voor het zeggen heeft”. Kerk is mensenwerk! De kerk als gemeenschap is echter ook een gave van God aan ons mensen. Waar het in de kerk over moet gaan, is het verhaal hoe God met mensen omgaat en hoe mensen trachten Gods goedheid een gezicht te geven. Het gaat om de verkondiging en de beleving van de Blijde Boodschap vandaag. Paus Franciscus roept ons op de vreugde van het evangelie uit te dragen. De kerk mag en moet een aantrekkelijke gemeenschap zijn, waar mensen zich thuis kunnen voelen. Je voelt je thuis, waar mensen jou je plek gunnen, waar je welkom bent. Iedere geloofsgemeenschap moet die openheid naar alle parochianen toe bieden. Alle parochianen mogen zich welkom voelen in de vijf kerken van ons parochieverband.

Mensen hebben beelden van een gemeenschap, van een pastor, van een koor, van een gebouw. Soms zijn die beelden ook vooroordelen. In plaats van over elkaars geloofsgemeenschap te praten, kunnen we elkaar liever ontmoeten in een geloofsgemeenschap die we nog niet hebben leren kennen. Door elkaar een hartelijk welkom te bieden, leren we elkaar vertrouwen. Waar mensen elkaar vertrouwen, kan er samenwerking groeien. Waar samenwerking groeit, heeft het katholiek leven toekomst.

Waar leven is, kan het geloof bloeien en groeien. “Het Rijk Gods is midden onder U”, zegt Jezus ons. Wij kunnen samen in RK Amstelland laten zien dat dat waar is. Mgr Hendriks eindigde zijn brief met de woorden: “In verbondenheid met elkaar en de grote Kerkgemeenschap kunnen we blijvende vruchten voortbrengen, als Gods zegen erop rust”. Gods zegen hebben we in de toekomst nodig. Laten we daar met alle parochianen om bidden.

Uw pastores
van RK Parochie Amstelland

Een link naar het decreet van de bisschop waarin de oprichting van de nieuweparochie wordt afgekondigd.


Dankwoord van Marlies

bij haar 40 jarig jubileum als dirigente in onze parochie

Lieve mensen,

Graag wil ik u iets zeggen. Geweldig, dat u vandaag dit jubileum met mij mee wilde vieren. Ik zie zelfs oud-koorleden in de kerk zitten. En dat doet me echt goed.

40 jaar is een heleboel, dat realiseer ik mij maar al te goed. Maar het zal, gezien mijn leeftijd, toch wel het laatste jubileum zijn, dat ik als dirigente in deze parochie mag vieren.

In die 40 jaar is er heel veel gebeurd. In die 40 jaar heb ik met 4 pastoors samen mogen werken. Ik was 30 jaar oud, toen ik in deze parochie in eerste instantie als dirigente van het kinderkoor werd gevraagd. Pastoor Jaap van 't Westeinde was mijn pastoor en naast hem kapelaan Henk Samsom. Een geweldig koppel om mee samen te werken. En als pianist kreeg ik Vincent Kuin toegewezen. Kunt u nagaan hoelang Vincent hier al is.

Na pastoor van 't Westeinde begon de samenwerking met Pastoor Thom Klawer. Dat werden ook fijne en leerzame jaren. Pastoor Klawer vroeg mij om ook lid te worden van het pastoraatsteam en dat deed ik graag. We vonden het jammer dat Pastoor Klawer met emeritaat ging.

Toen kwam pastoor Bernhard Zweers. Bernhard Zweers is hier niet zo lang geweest, omdat hij uiteindelijk toch voor het kloosterleven koos. Dus . . . wéér een nieuwe pastoor.

Gelukkig heeft de bisschop ons toen Pater Ambro Bakker toegewezen. Ook al weer bijna 6 jaar onze pastoor.

Vier verschillende pastoors met vier geheel verschillende karakters. Maar het is me toch gelukt om met alle vier een fijne samenwerking op te bouwen. Ik kreeg veel vrijheid in mijn liturgische aanpak en mijn liedkeuze. En dat zult u ook wel gemerkt hebben. Na het kinderkoor, kwam ook het jongerenkoor erbij. Dit jongerenkoor nam ik over van mijn broer Hans Hattink, die straks bij het slotlied samen met enkele andere heren, ons koor zal komen versterken.

En op verzoek van pastoor van 't Westeinde heb ik een echt Dameskoor mogen samenstellen, met welk koor ik al vele en vele jaren hier in de parochie, en soms ook daar buiten, getracht heb een mooie uitvaart of een mooie huwelijksviering te verzorgen. Het is een geweldig trouwe groep zangeressen. De twee koorleden die het langste meezingen noem ik graag even: het zijn Rie van Tooren en Trees Ariens. Geweldig dames!

De leden van het jongerenkoor werden ouder en we besloten ons koor een andere naam te geven. Het werd liturgische zanggroep Tolle Lege. De zanggroep, waar ik al mijn creativiteit op het gebied van liturgie en liederen kwijt kan. Er zijn koorleden bij, die al vanaf het kinderkoor meezingen. En dat is een geweldige prestatie. Ik noem ze toch graag even. Het zijn mijn beide dochters Liesbeth en Eefje, en ook Kimke, Mirjam en Ingrid.

Dank jullie wel voor zoveel trouwe inzet al die jaren. Jullie hebben mij nooit in de steek gelaten.

Ook wil ik de pianiste Magda heel erg bedanken. Je bent zo geweldig in het begeleiden. Het is iedere keer weer een feest om jou achter de vleugel te hebben. De soms erg ingewikkelde partituren van de componist Antoine Oomen blijken voor jou nooit een probleem te zijn. En tijdens de collecte en Communie verras je ons altijd met een mooi stuk pianomuziek. Dank je wel, Magda. Ik hoop dat je nog heel lang bij ons wilt blijven.

Maar ook mijn echtgenoot Guus ben ik veel dank verschuldigd. Zonder Guus was het mij niet gelukt om zoveel jaar actief te blijven. We hebben het echt al die jaren sámen gedaan. Zijn steun en altijd luisterend oor en grote support, hebben ertoe bijgedragen dat ik dit werk altijd hebben kunnen volhouden. Dank je wel, Guus.

Maar ook u als trouwe parochianen wil ik heel hartelijk danken. Zonder uw aanwezigheid zou het niets geworden zijn. Mijn poging om u altijd veel mee te laten zingen, lukt ook aardig. Want dat is mijn grootste passie: vooral sámen liturgie vieren!

Ik hoop dat het mij gegeven is om nog enkele jaren in goede gezondheid in deze geweldige parochie te kunnen werken. Is het niet als dirigente, dan toch wel als lid van de Pastoraats-groep. Dank u wel.

Marlies van 't Hoff-Hattink
28 september 2014


Uitbreiding kerkorgel

In de winter 2013-2014 is het orgel met de pijpen van het orgel uit de Annakerk uitgebreid.
Hier een foto-impressie van Vincent Kuin.

Locatie atelier van de firma Adema in Hillegom

 

De aangekochte 2e hands windlade, gedemonteerd. Duidelijk zijn de gaten te zien, waar doorheen de lucht naar de pijpen zal worden gedirigeerd.
In de open “bakken” zijn de bovenkanten te zien van de kegeltjes (niet zichtbaar), die elk luchtgat afzonderlijk afsluiten. Elk kegeltje en elk luchtgat staat voor één pijp van één bepaald register.
Het stansen van de gaten in het leer; elk gat heeft zijn eigen diameter…. Achteraf blijkt niet elk gat in het leer de correcte diameter te hebben. Dus dat moet meestal worden vergroot.

Het leer wordt met beenderenlijm bevestigd.

De "stokken". Deze komen bovenop de windlade, luchtdicht. Voor dit doel moeten de stokken worden voorzien van speciaal papier. Elk gat moet worden uitgesneden met een venijnig scherp mesje.

Afdeling elektra: Op een balk zitten de magneten gemonteerd. Elke magneet stuurt één bepaald luchtgat aan, dat geopend of gesloten moet worden.

Om te voorkomen dat de pijpen op de stokken omvallen, komen ze in een "houder" te staan, het pijpenrooster.

De orgelpijpen

Per pijp en per positie in het pijpenrooster moet worden gecheckt, of de diameter passend is.
Als dit nog niet correct is, moet dit met raspen worden verruimd.

De balg in opbouw. De ruimte tussen het bovenblad en de windkast eronder krijgt een leren afsluiting met vouwen, dit om het stijgen en dalen van het bovenblad mogelijk te maken: allemaal handwerk...

Bewerkingen van de stok voor de vioolprestant, die de grootste diameter heeft. Over professioneel gereedschap en machines beschikt de firma ruimschoots.

De onderdelen van de zwelkast staan in een aparte ruimte.

Locatie in onze kerk

Alle materialen worden de kerk binnen gereden. Het pijpwerk ligt in kisten verpakt.

De opbouw van de zwelkast en soldeerwerk voor de elektrische aansluitingen.

Montage

oktober - december 2013
Vincent Kuin


Terugblik op de kerstmusical 2013

22 december 2013

Een uitdaging net als vorig jaar, zou het worden. Dat wisten we direct nadat zich 35 kinderen hadden opgegeven om mee te doen aan de kerstmusicalworkshop samen met het kinderkoor Prima Voce. We moesten zelfs kinderen teleurstellen, zo groot was de animo. Er is ruimschoots gerepeteerd met de grote groep. Iedereen kreeg een rol, had een taak en mocht meezingen en dansen. Iedereen had óók een heus kostuum, nog mede dankzij de voorraad die in het verleden is aangelegd door Mw. Bente. De kinderen, ouders, andere belangstellenden en wijzelf hebben genoten. Wellicht zijn een aantal kinderen zó enthousiast geworden dat zij zich aanmelden bij Prima Voce.

Er zijn nog meer foto's te vinden deze link: http://netgezet.mijnalbums.nl/

Namens dirigente en gezinswerkgroep, Monique Ferouge

foto's vrijwilligersfeest

24 mei 2013

Download alle afbeeldingen op groot formaat


maart 2013

uitbreiding van ons orgel

Beste Parochianen,

Ons orgel heeft 2 manualen. Eigenlijk zijn het 2 onafhankelijk spelende orgels. Ze vullen elkaar aan, en bieden elkaar tegenspel, afwisselend hard naar (snel) zacht. Maar het tweede manuaal is eigenlijk veel te zacht van samenstelling, d.w.z. er zitten gewoon te weinig dragende basisregisters in. Maar zo'n uitbreiding is niet goedkoop. Bij het sluiten van de Annakerk konden wij van het parochiebestuur van de Anna hun orgel om niet overnemen. We zijn hen (en vooral ook de parochianen) daar erg dankbaar voor. Een uitbreiding van ons orgel kwam daardoor binnen handbereik. Als parochiebestuur zijn we toen in gesprek gegaan met de firma Adema, die al heel lang ons orgel in onderhoud heeft. Uitgangspunt was: het tweede manuaal afdoende versterken met onderdelen van orgeldelen van de Anna. En dat alles natuurlijk binnen betaalbare grenzen.

Wij zijn blij met de onderdelen van het orgel van de Anna. Dat bespaart ons veel geld. Maar de uiteindelijk kosten blijven natuurlijk hoog. Een eerdere actie voor “orgelrestauratie” van enkele jaren geleden heeft toen - mede dankzij een grote donatie van een muziekliefhebber - veel geld opgebracht. Een gedeelte van de opbrengst is intussen gebruikt om de verdroogde membranen van dit tweede klavier te vervangen

Dat we nog een behoorlijk bedrag over hebben, is mede te danken aan onze organist, die als vrijwilliger 'om niet' ons orgel bespeelt en bovendien heeft toegezegd dat hij al zijn kennis en kunde in de uitbreiding van ons orgel wil stoppen zonder daarvoor een vergoeding te vragen. En niet alleen met mooie woorden, hij zal de komende maanden zijn mouwen moeten opstropen! Van deze opbrengst hebben we nu nog € 18.000 op onze orgelrekening staan. Waarschijn-lijk niet voldoende om de aanpassingen tot stand te brengen, maar we weten en hopen dat er tussen onze parochianen nog enkele orgelliefhebbers zitten die dit bedrag nog wat willen en kunnen aanvullen.

Met het aanbrengen van een aantal registers en de bijbehorende tongwerken is dit nu een prachtige kans om ons orgel meer in balans te brengen. Voor de kenners onder ons: het orgel krijgt er 7 registers bij, zijnde: de bourdon 8', flûte harmonique 8´, salicionaal 8´, flûte harmonique 4´, mixtuur 3- sterk, en trompet harmonique. Deze zullen worden geplaatst in een aparte zwelkast op de orgel-zolder, het oxaal.

U zult uit dit verhaal begrepen hebben dat niet alle registers naar onze kerk overgaan. De reden daarvoor is dat onze geldelijke middelen begrensd zijn. Hoe mooi en aangenaam dan ook, de registers 'vox humana', de 'kromhoorn' en de 'fagot' zullen niet terugkeren naar ons orgel, maar zijn - naast enkele andere registers - aangekocht door de firma Adema. Al met al zijn wij erg blij met onze 7 extra registers. In de onderhandelingen met Adema kregen we extra de 'quinta-deen 8'. Gereserveerd blijft het register 'Octavin 2', en ook de hiervoor genoemde 3 registers blijven beschikbaar, mochten we die in de toekomst kunnen betalen. (Een nieuwe orgelactie te zijner tijd?)

De werkzaamheden aan het orgel starten in april in het atelier van Adema, waarbij, zoals we al eerder opmerkten, ook onze organist Vincent Kuin, dagelijks aan het werk zal zijn. Uiteindelijke oplevering verwachten we in juni 2013. Dan zullen we met zijn allen kunnen genieten van de mogelijkheden van ons ver-nieuwde en uitgebreide Anna/Augustinusorgel! Wordt vervolgd!

Uw Parochiebestuur

Ons gemeenschapsorgel

Op 22 november vieren wij elk jaar het feest van Sint Caecilia, patrones van talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten die vaak ook naar haar genoemd zijn. Zelf was ze ook inspiratiebron van vele composities, zoals Henry Purcells hymne Hail! Bright Cecilia uit 1692. De heilige Caecilia wordt doorgaans voorgesteld met een orgel in haar handen.

En kijkend naar bovenstaande foto denk ik: eigenlijk zit onze parochiegemeenschap hetzelfde in elkaar als een orgel. Sommige pijpen (parochianen) zijn heel zichtbaar, zitten in het front, andere pijpen zitten diep in de kast verscholen. Het zijn de kleine kinderstemmetjes, de basstemmen van bejaarde mensen, de hoge stemmen van meisjes en vrouwen, de tenorstemmen van de mannen. Toch is er één verschil: in ons orgel speelt elke orgelpijp mee in 't grotere geheel. En dan mijmer ik verder en denk: kon ik maar achter de speeltafel zitten van een gemeenschapsorgel, waarin álle parochianen meedoen! Wat zou het een feestorgel zonder weerga worden!

De goddelijke blaasbalg zou de heilige Geest zijn, die als een frisse wind door onze parochie waait. God mag daarbij onze motor zijn. De partituur zouden we kunnen vinden in de H.Schrift. En met genoegen zou ik af en toe gebruik maken van de zweltrede! Dat kunnen we van ons orgel leren. Dat als alles op zijn plaats zit en iedereen meedoet (in het front of diep in de kast), dat we dan "God kunnen bezingen met een dankbaar hart: psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest" (Kol.3:16)

Elke orgel moet van tijd tot tijd ook gestemd worden. Zo moet ook onze parochie van tijd tot tijd weer opnieuw afgestemd worden op Gods eer en op de dienst aan onze naasten. Dat gebeurt vooral door het luisteren naar het Woord van God, door gebed, door het zingen van lofrijke liederen en in het samen breken van het brood tot Zijn gedachtenis. Zoals één greep op de toetsen voldoende is om het geheel te doen daveren, is één greep van God voldoende om ons allen in Zijn dienst te stellen. Wij zijn al onze organisten/pianisten, dirigenten en koren dankbaar voor hun inzet. Elke keer weer opnieuw geven zij, met begeleiding van orgel of piano, met hun zang, aan ons de nodige inspiratie. Dat wij nog heel lang het lied van Ad den Besten mogen mee zingen:
'Here Jezus, om uw Woord zijn zij hier bijeengekomen' en zingen we van harte:

'O, Gij glans der heerlijkheid
Licht uit licht, uit God geboren.
Maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren.
Dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen!'

Pater Ambro Bakker s.m.a.


23 december 2012

terugblik kerstmusical

Een uitdaging zou het worden. Dat wisten we direct nadat zich 35 kinderen hadden opgegeven om mee te doen aan de kerstmusicalworkshop samen met het kinderkoor Prima Voce. Er is ruimschoots gerepeteerd en extra choreografie bedacht voor de grote groep. Iedereen kreeg een rol, had een taak en mocht meezingen en dansen. Iedereen had óók een heus kostuum, nog mede dankzij de voorraad die in het verleden is aangelegd door Mw. Bente. De kinderen, ouders, andere belangstellenden en wijzelf hebben enorm genoten. Wellicht zijn een aantal kinderen zó enthousiast geworden dat zij zich aanmelden bij Prima Voce.

Namens dirigente en gezinswerkgroep, Monique Ferouge


18 november 2012

Huldiging van 4 parochianen op het Augustinusfeest

18 november 2012
Toespraak door Marlies van 't Hoff- Hattink, lid Pastoraatsgroep

Het is in onze parochie een goede traditie geworden dat in november op het Augustinus patroonsfeest de parochianen worden gehuldigd die 25 jaar hun beste krachten aan onze parochie hebben gegeven. Zij ontvangen uit handen van Pater Bakker een bronzen gedenkpenning, met daarop de beeltenis van de H. Augustinus en op de achterzijde hun naam en de tekst: 25 jaar 'Pro Deo'.

Dit jaar zijn de gelukkigen:

Jeanne Sondervan

Jeanne is dit jaar 25 jaar lid van ons Dameskoor. Het koor, dat u regelmatig kunt horen bij Uitvaartvieringen en Huwelijksinzegeningen. Jeanne is een enthousiast en trouw lid bij de alten. Maar wat velen van u niet weten is, dat Jeanne in het verre verleden een enthousiaste leidster was bij onze parochiële hobbyclub. Onze parochie had voor de jongens en meisjes een hobbyclub opgericht. Deze kinderen kwamen wekelijks bij elkaar om te knutselen. Dit gebeurde in een houten gebouwtje, op de plaats waar nu de Jozefschool staat. Iedere zomer ging onze toenmalige kapelaan Cees de Jong met deze jongens en meisje op zomerkamp naar Mosterdveen, een kampeergelegenheid vlak bij de plaats Vierhouten, gelegen op de Veluwe.
Het was een groot succes. En het was Sjaan, die zich ook toen al inzette voor onze parochiële jeugd. Een welverdiende Augustinuspenning dus voor Jeanne Sondervan.

Tineke de Wilde

Tineke is ook een enthousiast lid bij ons Dameskoor. Zij zingt bij de sopranen en in het verleden zong zij ook vol enthousiasme in ons Nederlands Liturgiekoor. Daarnaast brengt zij ook het Augustinusnieuws rond. Maar er is meer: Tineke heeft zich in het verleden jarenlang ingezet voor onze gezinsvieringen. Samen met een groepje dames zette zij zich in voor deze kindervieringen. Zij dacht mee bij de samenstelling van de liturgie en ook bij de keuze van de liedjes.
En wat best ook wel vermeld mag worden, is, dat Tineke vele jaren met de kabouters van de toenmalige parochiële Margaritagroep, als kookster mee op kamp is geweest, om voor de hele groep iedere dag weer een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Vele meisjes uit deze parochie kennen Tineke uit deze leuke scoutingtijd. De kabouters, gidsen, welpen en verkenners hoorden toen nog bij de parochie. Dus ook voor Tineke een welverdiende Augustinuspenning.

Marjolein van Tooren

Ik zou bijna zeggen: gaat u er eens gemakkelijk voor zitten, want over Marjolein hebben we veel te vermelden. Marjolein is een graag geziene persoon in onze parochiegemeenschap. Velen van u zullen haar kennen.
Ik ga u vertellen war Marjolein allemaal gedaan heeft en nog steeds voor ons doet.
Marjolein is in 1987 begonnen als Lectrice.
Daarnaast is zij 12 jaar lid geweest van onze Parochievergadering.
Zij is secretaris geweest in ons Catecheseberaad. De tijd dat wij hier in onze parochie als catecheet Fons Litjens hadden.
Marjolein is al jarenlang lid van de redactie van het Augustinusnieuws en sinds 2003 heeft zij de taak van coördinator van het blad op zich genomen.
Zij heeft van 2006 tot 2012 leiding gegeven aan de bijbel Gebedsgroep.
En sinds 2006 heeft zij de leiding over de Leesgroep Moderne literatuur, welke leesgroep de originele naam heeft van 'Onder de Tooren'. Regelmatig komt deze leesgroep in de parochiezaal bij elkaar.
Waar wij Marjolein ook van kennen, zijn haar uitstekende en goed onderbouwde overwegingen, die zij sinds 2008 in onze kerk mag houden.
Een hele opsomming, maar ik weet zeker dat u Marjolein deze Augustinuspenning van harte gunt.

Vincent Kuin

Als laatste, maar zeker niet de minste onder ons, noem ik u de naam Vincent Kuin. Wie kent Vincent niet?
Als 25-jarige jongeman trad Vincent hier in dienst als Organist. Indertijd begon ik hier als dirigente van het kinderkoor en Vincent hielp mij toen echt over de drempel en begeleidde ons op de piano. Wat waren we nog jong!
Maar ook het Latijns Parochiekoor werd door Vincent op het orgel begeleid en nadat de dirigent van dit koor afscheid nam, heeft Vincent vele jaren de dubbelfunctie van dirigent/organist gehad. Ook heeft hij jarenlang de leiding gehad over het Nederlands Liturgiekoor. En ook de Zanggroep Tolle Lege heeft lange tijd op hem kunnen rekenen bij de begeleiding op de piano. Altijd was hij bereid om Tolle Lege te helpen als we even geen begeleider hadden. En naast de begeleiding op het orgel, zien we Vincent ook zeker één keer in de maand als dirigent bij ons Gregoriaans Herenkoor.
Vincent heeft zich zeer bekwaamd in het orgelspel, maar ik weet stiekem van hem dat zijn voorkeur toch uitgaat naar de vleugel. Maar we kunnen hem op beide instrumenten met plezier beluisteren. Voor sommigen onder u soms iets te hard op het orgel, maar dat is alleen wanneer Vincent zich vóór of na de Mis even lekker wil uitleven op dit mooie instrument. Tenslotte hebben wij aan hem te danken dat ons orgel nog steeds in goede staat verkeert. Vele en vele uren heeft Vincent zich ingezet bij het onderhoud en grote reparaties aan dit orgel. Hele acties heeft hij indertijd op touw gezet om de financiën rond de grote reparaties voor elkaar te krijgen. En het is hem gelukt!! Daar zijn we hem nog steeds dankbaar voor. Vandaag vieren wij dus het 40-jarig jubileum van Vincent. Uiteraard is Vincent geen vrijwilliger, maar hij krijgt van ons de Augustinuspenning met het opschrift: 40 jaar 'Dienstbaar'. En dat is juist. Vincent is 40 jaar vol enthousiasme dienstbaar aan onze parochiegemeenschap en dat verdient zeker een Augustinuspenning, maar ook een groots applaus.