Fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel

SAMEN NAAR EEN NIEUWE WERELD

naar de Nieuwe Wereld

In de parochiezaal zijn de kinderen nu samen. Ze vertellen en knutselen rond het thema van deze gezinsviering: ‘Samen naar een nieuwe wereld.’ Maar dat is niet alleen een onderwerp voor kinderen, ook wij als volwassenen zijn naarstig op zoek naar die Nieuwe wereld.

De Bijbel heeft het vaak over een nieuwe wereld. Te beginnen in het Paradijs, de hemel op aarde. Daarna Abraham, die vertrekt uit het kleine plaatsje Ur, en op zoek gaat naar het Land van Belofte. Dat doet Mozes ook. Onder leiding van de Eeuwige leidt hij Gods volk uit het slavenland Egypte. Hij gaat dwars door 40-jaren woestijn, op weg naar het Beloofde Land. Ook Jezus heeft het over die nieuwe wereld. Hij noemt die wereld het Rijk Gods. Dat is geen land dat je tegen komt op de landkaart. Het is ook geen land in den vreemde. Het is je eigen land, maar dan wel een land, waar geen sprake meer is van twisten, oorlog, honger, ruzie en terroristische aanslagen. De wereld om je heen, terug naar het paradijs, de wereld die zijn Vader bedoeld moet hebben in den beginne.

Ook in onze tijd zijn mensen op zoek naar die wereld. En natuurlijk valt dan een licht op een man als Martin Luther King met zijn beroemde magistrale redevoering ‘I have a Dream’. Na al die jaren zijn er nog steeds mensen die kracht en energie puiten uit de droom die hij 50 jaar geleden had: ‘Alle wereldkinderen die samen aan dezelfde tafel zitten, met voldoende eten en drinken’. Hij zegt dat het mogelijk is dat wij op weg gaan naar het Land van Belofte. De droom had ook Jezus voor ogen, en zette zich daarvoor in, gaf er zelfs zijn leven voor. En bij al die mensen die dromen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde - het Rijk van God - vormt in alles de liefde basis, zijn ondergrond.

Jezus spreekt vaak over liefde, voor Hem de basis van het Rijk Gods. En Hij spreekt er niet alleen over, maar brengt deze ook in praktijk! Bij Jezus is er sprake van échte Liefde, omdat hij bij elk mens. zelfs bij de grootste zondaar, uitgaat van het goede dat in elk mens ongetwijfeld zit. Hij ontdekt het goede bij mensen die wij hebben afgeschreven. Hij ontdekt het goede in Zacheüss de Tollenaar, in Maria Magdalena, in de Samaritaan! Daarom kreeg Jezus veel mensen tegen zich. Mensen die het niet accepteerden dat Jezus die mensen niet afschreef die zij zelf afgeschreven hadden! Zij accepteerden het niet dat Jezus grote vraagtekens plaatste bij exacte kaders en precieze omschrijvingen van het ethisch gedrag. Jezus heeft geen behoefte aan een elitegroep op basis van ethische prestaties. Hij opent voor elk mens, ook voor de zondaar - en wie van ons is dit niet ? – telkens een nieuw perspectief, omdat hij in elk mens, ook voor ons, uitgaat van het fundamenteel goede in elk mens. ‘Menslief, ik hou van je’. Dát is Jezus houding! Wij zijn vaak precies tegenovergesteld. Wij haken liever in op het negatieve in de mens.

Zo zijn er tal van voorbeelden te geven! In onze gesprekken, in onze media, radio, Tv, kranten etc. gaan wij zoveel uit van het slechte, van het negatieve! Natuurlijk, ook ik weet dat we nog lang niet in een volmaakte wereld leven, Ook ik weet dat van vanmorgen de ophaaldiensten in Azië de lijken van verhongerde mensen van de straat hebben gehaald. Ook ik weet dat er vandaag weer 250.000 kinderen geboren worden, waarvan velen in de zogenaamde noodgebieden, zodat vier van de vijf moeders hun kind verwacht hebben in angst en onmacht.

Het zijn harde feiten en met vereende inspanning moeten wij naar een oplossing toewerken, maar dat zal nooit gaan als we niet optimistisch blijven. Christelijke hoop dat alles goed zal komen is een levensvoorwaarde in deze wereld; Ik weet iets goeds van jou - laten wij van daar uit vertrekken. Niet beginnen bij datgene wat ons scheidt of onderscheidt, maar bij datgene wat ons samenbindt. Georgia Nighways heeft er een gedicht over geschreven : ‘Zou niet de wereld beter zijn als iedereen die ik ontmoet zou zeggen: Ik weet iets goeds van jou! Zou het niet fantastisch zijn, fantastisch heerlijk zijn als elke handdruk zeggen zou : - van harte en oprecht gemeend - ik weet iets goeds van jou. Alleen zo bouwen een nieuwe wereld op, zetten we ons in voor een nieuwe hemel op aarde, het Koninkrijk van God.

Voor Paulus is elk mens die uit liefde leeft 'een heilige' Wanneer hij aan het einde van zijn brief zegt ‘U groeten alle heiligen’, denkt hij niet aan een elite gezelschap, maar aan allen die tot de gemeenten van Christus behoren en die Jezus' Liefde in praktijk durven brengen. Dwars door alle kaders en systemen heen wijzen zij ons de weg naar die nieuwe wereld. En dan denk ik aan mensen als Abraham, Mozes, Petrus en Paulus, Augustinus, William Booth, Martin Luther King, Paus Johannes de 23e. Het zijn heelmakers, heiligen, die de gebroken stukken van de wereld aan elkaar lijmen en niet verder afbreken. Zij vormen de wegwijzers naar die nieuwe wereld, zoals God die bedoeld moet hebben ‘in den beginne’. Samen naar een nieuwe wereld, samen naar Gods eigen Koninkrijk.

© Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland
Locatie: H. Augustinus